اعضای هیئت مدیره

خانم منصوره خلیلی

رئیس هیئت مدیره
 خانم ژاله شادی طلب

نايب رئیس
خانم فردوس منوچهریان
 خزانه دار
خانم فیروزه خلعت بری
عضو هیئت مدیره

خانم صدیقه قاسمی نژاد جامعیعضو هیئت مدیره