مددجو


ابتدا مددجو معرفی شده که از طریق آشنایان با بنیاد مهر و یا سایر مددجویان، با بناید برای تهیه وسیله کار یا کمک هزینه تحصیلی ارتباط برقرار نموده جهت محاصبه حضوری دعوت می‌گردد. در این مصاحبه که توسط مدیر اجرایی و یکی از مددکاران بنیاد که بصورت افتخاری در بنیاد فعالیت می‌نماید انجام می‌شود ابتدا وضعیت خانوادگی و توانمدیهای مددجو مشخص می‌گردد و با ایشان قرار بازدید از منزل گذاشته می‌شود.

جهت حفظ آبروی مددجویان معرفی شده تحقیقات بنیاد مهر با درنظر گرفتن این مساله و منحصر به بازدید از منزل نامبرده و صحبت درباره تواناییها لازم مددجو برای وسیله کار تقاضا شده و چگونگی وضعیت زندگی ایشان انجام می‌شود.پس از این تحقیق فرم از پیش آماده شده توسط مددجو و مددکاران اعزامی تکمیل می‌گردد و مددکاران نظر خویش را مدیر اجرایی بنیاد اعلام می‌دارد. پس از مثبت بودن نتیجه تحقیق، مددجو با مدارک مورد نیاز (کپی شناسنامه، مدرک که نشان دهنده دوره های آموزشی مرتبط با وسیله کار مورد نظر باشد) مراجعه نموده و حواله وسیله کار صرفا به کسانی که با بنیاد مهر همکاری می‌کنند به مددجو تحویل داده می‌شود.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/02/31
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دانشگاه محل تحصیل را بنویسید. دانشگاه محل تحصیل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان درآمد ماهیانه(تومان) را بنویسید. میزان درآمد ماهیانه(تومان) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت مسکن را بنویسید. وضعیت مسکن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را بنویسید. وضعیت تاهل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شغل همسر را بنویسید. شغل همسر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
افراد تحت تکلف را بنویسید. افراد تحت تکلف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا مهارت خاصی دارید؟ (نام ببرید) را بنویسید. آیا مهارت خاصی دارید؟ (نام ببرید) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا تمایل به آموزش حرفه ای برای کسب کار دارید؟ را بنویسید. آیا تمایل به آموزش حرفه ای برای کسب کار دارید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...