خدمات

 • تامین وسیله کار برای زنان سرپرست خانوار
  در بنیاد مهر از طریق خرید وسیله ی کار برای زنان و امکان آموزش مهارت های حرفه ای ، امکان کار و کارآفرینی مهیا می شود.
 • کمک هزینه ی تحصیلی به دانشجویان دختر دانشگاه های سراسری
   بنیاد مهر با شناسایی دختران دانشجوی مستعد و مشغول تحصیل در دانشگهای دولتی و پرداخت کمک هزینه ی تحصیلی و خرید وسايل کمک آموزشی ،در امر تحصیل به آنان یاری میرساند.
 • کمک هزینه به فرزندان زنان سرپرست خانوار
  از طریق حامیان مالی بنیاد به فرزندان ِ زنان سرپرست خانوار که در امر تحصیل موفق هستند ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه ی تحصیلی در قبال ارائه مدارک تحصیلی ،پرداخت میگردد .
 • توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
  با کمک مددکاران و ارائه مشاوره به مددجویان و با تامین وسیله کار و آموزش های حرفه ای لازم به زنان سرپرست خانوار بستر لازم برای توانمند سازی آنان مهیا میگردد.
 • تامین سبد کالا و لوازم التحریر برای مدد جویان
  هر سال در دو نوبت نوروز و ماه مبارک رمضان سبد کالا بین خانواده های تحت پوشش توزیع میگردد . همچنین در شروع سال تحصیلی بسته های لوازم التحریر بین دانش آموزان و دانشجویان توزیع میگردد.
 • مشارکت در تامین هزینه ی درمان
  بنیاد مهر با کمک پزشکان داوطلب و حمایت نیکوکاران ،مدد جویان را در زمینه های درمان از طریق مالی و مشاوره های پزشکان یاری میرساند.