روال مالی

جدول زیر سیر صعودی کمک‌های دریافتی و هم‌چنین کمک‌های انجام شده در بنیاد را از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۶ را نمایش می‌دهد.

سال مالی
کمک‌های دریافتی (ریال)
کمک‌های انجام شده(ریال)
78
82.398.520
34.811.500
79
243.124.573
201.308.000
80
239.551.000
239.781.260
81
301.388.949
267.860.200
82
329.070.400
288.285.000
83
390.065.125
336.971.840
84
435.898.500
344.094.800
85
504.898.100
458.290.561
86
709.737.500
597.088.169
87
813.720.500
664.053.900
88
685.682.920
558.126.500
89
917.627.045
713.761.000
90
1.036.494.521
830.322.000
91
1.162.986.000
884.230.071
92
1.580.853.980
1.247.271.960
93
2.000.538.525
1.579.331.170
94
2.918.718.637
2.074.176.158
95
2.763.334.470
1.633.150.500
96
3.871.999.708
3.898.132.909