مالی


کمکهای نقدی شما به هر میزان ما را در ادامه ی راهی که پیش گرفته ایم مصمم تر می نماید.شما می توانید یا به صورت حامی شدن دانش آموزان یا کمک های مستمر و یا موردی همراه ما باشید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/26
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
نحوه ی کمک مالی به بنیاد مهر را انتخاب کنید.
آیا تمایل دارید حامی تحصیلی دانش آموزان یا دانشجویان تحت پوشش بنیاد مهر باشید؟ را انتخاب کنید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...