مددجویان تحت پوشش بنیاد نیکوکاران مهر  سالانه دوبار به صورت  ثابت در آستانه ي نوروز و ماه مبارك رمضان سبد آذوقه دريافت مي نمايند .همچنين از زمان شيوع ويروس كرونا و كاهش كارهاي خانگي زنان سرپرست خانوار ، به طور منظم خانواده هاي تحت پوشش ،سبد ارزاق دريافت مي دارند.